Co ma wpływ na kurs walutowy?

Wymieniasz walutę i prowadzisz działania inwestycyjne, a operacje na rynku finansowym nie stanowią dla Ciebie problemu. Czy zastanawiałeś się od czego zależą kursy walut? Wartości po jakich dokonywane są transakcje kupna-sprzedaży pieniędzy wyliczane są w każdy dzień roboczy i podawane są w tabeli notowań. Jest ona aktualizowana około południa przez Narodowy Bank Polski.

Czynnikami wpływającymi na kształtujący się kurs walut są przede wszystkim kwestie ekonomiczne. Można wśród nich wymienić cztery główne: poziom stóp procentowych, poziom inflacji, tempo wzrostu gospodarczego, stopa bezrobocia. Dodatkowym elementem są wydarzenia i zjawiska polityczno-społeczne na świecie. W krajach rozwiniętych, gdzie stosowany jest tak zwany system kursów płynnych (czyli sporadyczna ingerencja państwa na rynku walutowym), kurs jest wynikiem gry sił rynkowych. Kształtuje się pod wpływem równoważenia podaży i popytu na jednostki pieniężne. Biorąc pod uwagę stopy procentowe, z pełną świadomością można stwierdzić, że jest to jeden z najważniejszych czynników wpływających na jednostki pieniężne.

To podstawowe narzędzie polityki monetarnej, dzięki któremu Bank Centralny może kontrolować popyt na pieniądz w danych kraju, a przez to wpływać na rozwój gospodarczy danego państwa. Sama definicja stopy procentowej oznacza opłatę za określoną kwotę, którą pożyczamy. Określa wielkość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci kredytodawcy za pożyczenie pieniądza. Co ważne, nigdy nie zmieniają się one w gwałtowny sposób. Jeśli natomiast bierzemy pod uwagę notowania, znaczenie ma nie tylko wysokość stóp procentowych, ale też różnice między ich wysokością w poszczególnych krajach. W państwach z wyższą stopą procentową, lokalna waluta zyskuje na atrakcyjności i jest bardziej pożądana niż inne. Im wyższe stopy procentowe, tym chętniej inwestorzy kupują daną jednostkę, by trzymać ją na lokatach i w innych bezpiecznych instrumentach.

Ceny walut w znacznej części zależne są także od inflacji. Oznacza ona wzrost cen na rynku, a co za tym idzie – spadek siły nabywczej pieniądza. Stan gospodarki w kraju, polityka monetarna oraz niezrównoważony budżet państwa to trzy czynniki decydujące o inflacji. Na przykład: jeśli bank centralny danego kraju zdecyduje się zwiększyć emisję pieniądza, stwarza to ryzyko zwiększenia inflacji w tym państwie. Zatem jej wahania wpływają pośrednio na zachowania inwestorów na rynku walutowym. Gdy następuje jej wzrost, dochodzi do podniesienie stóp procentowych, a w państwach z wyższą stopą procentową krajowa waluta staje się atrakcyjniejsza. Gdy przekracza ona bezpieczny próg, inwestorzy zaczynają wyprzedawać lokalne banknoty w obawie przed wzrostem inflacji i redukcją siły nabywczej pieniądza. Tempo wzrostu gospodarczego to trzeci czynnik kształtujący ceny pieniądza. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dłuższa perspektywę czasową, to szybki wzrost gospodarczy powoduje stymulację importu dóbr i usług przez krajowych producentów. Większa działalność importerów oznacza wzrost ilości krajowej waluty na rynku międzynarodowym, a co za tym idzie, spadek jej kursu. Niższe tempo wzrostu gospodarczego zmniejsza natomiast zapotrzebowanie krajowych importerów na zagraniczne towary, co powoduje, że notowania idą w górę. W krótkiej perspektywie czasowej, szybszy wzrost gospodarczy zachęca zagranicznych inwestorów i umacnia daną walutę poprzez zwiększenie popytu spekulacyjnego. Niskie tempo wzrostu gospodarczego nie sprzyja posiadaczom kapitału do kupowania krajowych aktywów. Im mniejsze zainteresowanie ze strony inwestorów zagranicznych, tym większe osłabienie krajowego pieniądza.

Na wahania kursowe oddziałuje również wzrost bezrobocia. I tu znów mamy dwie perspektywy czasowe. W dłuższej, skutkuje on spadkiem popytu na import. Determinuje to większą ilość transakcji zawieranych przez importerów, co osłabia krajowy pieniądz. Te osłabienie aktywności importerów skutkuje wzrostem kursu waluty, ponieważ mniejsza ilość pieniędzy trafia na rynek międzynarodowy. W krótkiej perspektywie czasowej wzrost bezrobocia zniechęca zagranicznych inwestorów i skutkuje spadkiem notowań. Spadek bezrobocia wzmaga popyt na lokalną jednostkę monetarną, ponieważ posiadacze kapitału upatrują większe szanse na osiągnięcie zysków w danym kraju. Notowania walut zależne są także od wydarzeń i zjawisk polityczno-społecznych na świecie. Wszelkie działania podejmowane przez rządzących wywołują jakieś skutki, w tym ekonomiczne. Napięcia polityczne pomiędzy jakimiś krajami, zagrożenia wojną lub same konflikty zbrojne w znaczący sposób wpływają na notowania. Podsumowując, waluta stanowi swojego rodzaju barometr sytuacji gospodarczej swojego kraju. Obserwując skoki wartości można wnioskować, w jakim kierunki idzie ekonomia danego państwa. Kurs kształtuje tak wiele czynników, że określenie dokładnej wartości danej waluty w perspektywie kilkunastu dni czy miesięcy nie jest możliwe. .

Zostaw swój komentarz

Zapisz się na nasz newsletter

Otrzymuj świeże informacje na temat wymiany walut online i kantorów internetowych..